Seminarium w ramach projektu The Effective Justice

4 maja 2022

W ramach projektu „The Effective Justice – International and Comparative Approaches” prowadzonego przez Prof. UAM dr. hab. Barbarę Janusz-Pohl oraz Prof. Daniele Vicoli z Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Bologna, 11 maja br. odbędzie się seminarium pt. „The Protection of a Child in Judicial Procedures: Can we Create the Universal and Homogeneous Standard?”. Prelegentami będą reprezentanci 5 różnych ośrodków naukowych: Uniwersytetu Warszawskiego, Fundação Escola Superior do Ministério Público, Uniwersytetu Szczecińskiego, Sapienza Università di Roma, Tallinna Ülikool. W swych wystąpieniach prelegenci odniosą się do międzynarodowych aktów prawnych dotyczących praw człowieka, które stanowią swoiste źródło praw i gwarancji dziecka w procesie karnym. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r, wprowadzająca m.in. zasadę najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka stała się punktem odniesienia dla prawa europejskiego, a standardy wyznaczone przez Konwencję miały decydujące znaczenie przy kształtowaniu działań i polityki Unii Europejskiej. Ponadto szczególna uwaga zostanie poświęcona środkom istniejącym na poziomie krajowym, które mogą stanowić przykład dla innych systemów prawnych. Kompleksowa analiza sytuacji prawnej dziecka na szczeblu krajowym i międzynarodowym pozwoli prelegentom na wskazanie możliwych działań, które zapewniłyby większą efektywność procedury karnej w świetle standardów wyznaczonych przez Konwencję.

Więcej informacji o planowanych seminariach, obszarach badawczych i wykonawcach projektu dostępnych jest na stronie internetowej: https://www.effective-justice.com