Porozumienie o współpracy między Wydziałem Prawa i Administracji UAM i Polską Izbą Biegłych Rewidentów Regionalnym Oddziałem w Poznaniu

28 lipca 2023

W dniu 27 lipca 2023 roku Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu zawarł porozumienie o współpracy z Polską Izbą Biegłych Rewidentów Regionalnym Oddziałem w Poznaniu.

Strony wyrażają wolę i zamiar współpracy w ramach prowadzonej działalności informacyjnej, edukacyjnej i badawczej, obejmującej analizowanie i promowanie zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu biegłych rewidentów oraz świadczeniem usług atestacyjnych i pokrewnych przez biegłych rewidentów,

w szczególności w zakresie: promowania zawodu biegłego rewidenta; wsparcia młodzieży akademickiej w uzyskiwaniu uprawnień biegłego rewidenta, a także praktycznej nauki zawodu w firmach audytorskich – staże i praktyki (dla studentów kierunku prawno-ekonomicznego, którzy są predystynowani do kandydowania do zawodu biegłego rewidenta), organizowania wspólnych konferencji, wykładów i warsztatów; podjęcie współpracy w zakresie tzw. projektu wdrożeniowego.

Porozumienie zostało podpisane przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu prof. dr. hab. Tomasza Nieboraka oraz Prezesa Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału PIBR w Poznaniu Małgorzatę Wojtyla i Sekretarza Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału PIBR w Poznaniu dr. Grzegorza Skałeckiego.