Praca zbiorowa pod red. Anety Suchoń i Tomasza Marca „Energy cooperatives in selected countries of the world. Legal and economic aspects”

24 stycznia 2024

Mamy przyjemność poinformować, iż nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM ukazała się kolejna monografia w ramach serii Adam Mickiewicz University Law Books (no. 21). Tym razem publikacja pod tytułem „Energy cooperatives in selected countries of the world. Legal and economic aspects”. Jest to praca zbiorowa pod redakcją Anety Suchoń oraz Tomasza Marca (otwarty dostęp (open Access) na stronie Wydawnictwa UAM, link https://press.amu.edu.pl/).

Autorami rozdziałów książki są Pracownicy Naukowi oraz Praktycy z Brazylii, Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, i Tajwanu. Publikacja prezentuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty rozwoju spółdzielni energetycznych, innych spółdzielni aktywnych w zakresie produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz obywatelskich społeczności energetycznych. Demokratyczne zarządzanie tymi podmiotami, decentralizacja energetyki, poprawa efektywności energetycznej i innowacyjność stanowią elementy globalnej transformacji energetycznej. Jej celem jest m.in. rozwój OZE, redukcja emisji gazów cieplarnianych, przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom. Działalność spółdzielni energetycznych przynosi korzyści finansowe poszczególnym członkom, promuje lokalny rozwój gospodarczy i ochronę środowiska oraz przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Przedmiotem analizy w niniejszej publikacji są nie tylko przepisy ogólne dotyczące prawa spółdzielczego i poszczególnych rodzajów spółdzielni, obywatelskich wspólnot energetycznych, lecz także prawa energetycznego, rejestrów i pozwoleń, umów zawieranych przez te podmioty. Autorzy podejmują również zagadnienia wsparcia finansowego realizacji inwestycji OZE oraz wskazują bariery rozwoju spółdzielni energetycznych i obywatelskich społeczności energetycznych. Publikacja jest nie tylko cennym źródłem informacji, lecz także może stanowić inspirację do dalszych badań czy zmian regulacji prawnych.

Książka została pozytywnie oceniona nie tylko przez Recenzentów (pracowników Naukowych z Polski i Japonii), ale także przez organizacje spółdzielcze m.in. the US Overseas Cooperative Development Council/the International Cooperative Research Group z Waszyngtonu, USA czy REScoop.eu (the European federation of citizen energy cooperatives) z Brukseli.
Jak zaznaczyła Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń publikacja wpisuje się w globalne działania promujące spółdzielczość. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) ogłosiło rok 2025 jako International Year of Cooperatives (Międzynarodowy Rok Spółdzielczości) na podstawie rezolucji z listopada 2023 r. Zostało w niej podkreślone m.in. że „Zachęcamy wszystkie państwa członkowskie do wykorzystania tego roku na promowanie i zwiększenie świadomości w zakresie wkładu spółdzielni we wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju oraz na rzecz globalnego rozwoju społecznego i gospodarczego”. (https://www.copac.coop/).