Konkurs Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego

5 stycznia 2023

Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, z siedzibą w Poznaniu  ogłasza  konkurs o stypendium na realizację badań naukowych i przygotowanie monografii naukowej w zakresie dorobku naukowego prof. Tadeusza Cypriana związanego ze ściganiem zbrodni hitlerowskich i jego wkładu w rozwój prawa karnego międzynarodowego. Stypendium przyznaje się pracownikowi naukowemu na okres 12 miesięcy. Wysokość stypendium to 2.500 zł miesięczne. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Dyrektor Instytutu Zachodniego w oparciu o opinię Komisji, powołanej w porozumieniu z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 28 lutego 2023 r.

Warunki konkursu znajdują się w Regulaminie Stypendium Instytutu Zachodniego na badania  naukowe w zakresie dorobku  prof. T. Cypriana  (Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Instytutu):

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iz.poznan.pl%2Faktualnosci%2Fwydarzenia%2Fkonkurs-o-stypendium-na-realizacje-badan-naukowych-i-przygotowanie-monografii-naukowej-w-zakresie-dorobku-naukowego-prof-tadeusza-cypriana-zwiazanego-ze-sciganiem-zbrodni-hitlerowskich-i-jego-wkladu-w-rozwoj-prawa-karnego-miedzynaro&data=05%7C01%7Ckatarzyna.kokocinska%40amu.edu.pl%7C56819030b12747f8b55808dae7f77e4e%7C73689ee1b42f4e25a5f666d1f29bc092%7C0%7C0%7C638077347449388876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c8NhXqQu%2FPdby3iaeh%2BdyuTno7k%2BjPeV6WKNhl8timw%3D&reserved=0