Konferencja z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia przyjęcia Konwencji UNESCO o ochronie światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego

12 września 2022

20 czerwca 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Rola organizacji międzynarodowych w ochronie światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Refleksje na tle jubileuszu pięćdziesięciolecia przyjęcia Konwencji UNESCO o ochronie światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego.” Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zakład Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze wsparciem Zakładu Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych WPiA UAM. Jego pomysłodawczynią była prof. UAM dr hab. Anna Gerecka-Żołyńska.

 

Impulsem dla zorganizowania wydarzenia stała się przypadająca w listopadzie tego roku pięćdziesiąta rocznica przyjęcia konwencji UNESCO o ochronie światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Autorzy wygłoszonych referatów oceniając aktualny stan prawny ochrony dziedzictwa kulturalnego i naturalnego tworzony w oparciu o postanowienia konwencji UNESCO z 1972 r. podkreślali rolę konwencji dla kształtowania modelu międzynarodowej współpracy w zakresie prawnej ochrony dziedzictwa kulturalnego i naturalnego równocześnie akcentując wadliwość niektórych jej regulacji oraz wyliczając kwestie, które do zakresu ochrony nie zostały włączone, choć powinny się tam znaleźć. Szczególną uwagę poświęcono problemom ochrony dziedzictwa kulturalnego jakie ujawnione zostały w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

 

Do udziału w Konferencji zaproszenie przyjęli przedstawiciele różnych ośrodków akademickich posiadający szeroką wiedzę w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego wspartą doświadczeniem praktycznym.

 

Konferencja została objęta patronatem przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Muzeum Narodowe w Poznaniu i Wydawnictwo Wolters Kluwer.