Konferencja naukowa – Umowa „o kredyt frankowy” a restrukturyzacja i upadłość kredytodawcy i kredytobiorcy

7 czerwca 2023

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. Umowa „o kredyt frankowy” a restrukturyzacja i upadłość kredytodawcy i kredytobiorcy organizowanej przez Uczelnię Łazarskiego oraz Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, która odbędzie się w formie online w dniach 15-16 czerwca 2023 r.

Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań naukowych prowadzonych w obszarze prawnej i ekonomicznej analizy umowy o kredyt indeksowany, denominowany oraz waloryzowany do franka szwajcarskiego w sytuacji wszczęcia przymusowej restrukturyzacji wobec kredytodawcy oraz ogłoszenia upadłości kredytodawcy lub kredytobiorcy. 

 

Rada Naukowa Konferencji

·       prof. dr hab. Rafał Adamus, Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu 

·       dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, 

·       dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG, Uniwersytet Gdański, 

·       dr hab. Tomasz Szanciło, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie, 

·       prof. dr hab. Aleksander Witosz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 

·       dr Patryk Filipiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

·       dr Bartosz Sierakowski, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, 

·       mgr Bartosz Groele (przedstawiciel praktyków prawa restrukturyzacyjnego)

Rejestracja

https://ipuir.lazarski.pl/pl/konferencje-i-seminaria/umowa-o-kredyt-frankowy-a-restrukturyzacja-i-upadlosc-kredytodawcy-i-kredytobiorcy/#c49594

 

Komitet organizacyjny

Przewodnicząca Komitetu     

·       dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)

Członkowie Komitetu          

·       dr Bartosz Sierakowski (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)

·       dr Patryk Filipiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

Program

Dzień I

9:00 – 9:15

Otwarcie konferencji

9:15 – 15:30

9.15 – 9.45     Wykład inauguracyjny

Rola analizy instytucjonalnej w procesie poszukiwania optymalnego modelu rozliczenia kredytu frankowego

·       prof. dr hab. Paweł Chmielnicki, Uczelnia Łazarskiego

·       dr Przemysław Buczkowski, Uczelnia Łazarskiego

Moduł I      9.45 -14.30

Umowy „o kredyt frankowy”  – zagadnienia cywilistyczne

·       prof. dr hab. Aleksander Witosz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

CZĘŚĆ I

9.45– 12.00

Charakter prawny i rodzaje umowy o kredyt frankowy (umowa o kredyt indeksowany/denominowany do waluty a inne odmiany kredytu waloryzowanego do waluty oraz umowy o kredyt walutowy i złotowy). Czy umowa o kredyt frankowy jest umową wzajemną?

·       dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska

Ustalenie nieważności umowy o kredyt frankowy a niedozwolony mechanizm klauzul przeliczeniowych i ryzyko kursowe

·       dr hab. Tomasz Szanciło, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie, Sąd Najwyższy

Pojęcie przedsiębiorcy i konsumenta jako strony umowy kredytowej

·       dr Mariusz Korpalski

Wielopodmiotowość umowy „o kredyt frankowy”, a jej skuteczność w kontekście różnych zachowań poszczególnych kredytobiorców

·       dr Piotr Bednarczyk, Sąd Apelacyjny w Warszawie

DYSKUSJA

12.00 – 12.30 przerwa

 

CZĘŚĆ II.     12.30 – 14.30

Zakres podmiotowy i przedmiotowy pouczenia konsumenta o skutkach prawnych i ekonomicznych ustalenia nieistnienia umowy o kredyt frankowy z powodu jej nieważności i jego znaczenie  dla wymagalności roszczeń obu stron umowy – potwierdzenie zapisów umowy

Prawo zatrzymania a wpływ charakteru umowy kredytu na mechanizm rozliczenia roszczeń kondykcyjnych po jej upadku.

·       prof. dr hab. Maciej Gutowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wzajemne roszczenia banku i kredytobiorcy – konsumenta

·       mgr Michał Maj, Sąd Okręgowy w Warszawie

Wzajemne roszczenia banku i kredytobiorcy – przedsiębiorcy

·       mgr Kamil Gołaszewski, Sąd Okręgowy w Warszawie

 

DYSKUSJA

 

14.30 – 15.30

Pytania i wątpliwości w zakresie umowy o kredyt frankowy w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych- dyskusja z udziałem doradców restrukturyzacyjnych

·       moderator dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)

9:00 – 16:00

 

DZIEŃ II

Moduł II

9.00 – 13.00

Upadłość dłużnika – kredytobiorcy

·       sędzia dr hab. Anna Hrycaj, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Sąd Apelacyjny w Warszawie

część I

9.00 – 11.00

Los zabezpieczenia rzeczowego w przypadku odmowy uznania wierzytelności z tytułu „umowy o kredyt frankowy

·       prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

w Lublinie

Zgłoszenie wierzytelności z tytułu umowy „o kredyt frankowy” oraz/lub wierzytelności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia w postępowaniu upadłościowym – metodyka działań syndyka w upadłości przedsiębiorców i w upadłości konsumenckiej

·       dr Patryk Filipiak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Roszczenia upadłego kredytobiorcy wobec banku kredytodawcy

·       mgr Piotr Zimmerman

·       dr Bartosz Sierakowski, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Przedawnienie roszczeń kredytodawcy i upadłego kredytobiorcy

·       prof. dr hab. Rafał Adamus, Uniwersytet Opolski

11.00 – 11.15 przerwa

część II

11.15 – 13.00

Wpływ ogłoszenie upadłości na postępowanie procesowe dotyczące kredytu wszczęte przed ogłoszeniem upadłości

·       dr hab. Anna Hrycaj, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Sąd Apelacyjny w Warszawie

Odstąpienie od umowy „o kredyt frankowy” w upadłości

·       dr Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Sąd Apelacyjny w Warszawie

Analiza orzecznictwa sądów powszechnych w sprawach upadłościowych, w których dochodzone są wierzytelności wynikające z umów „o kredyt frankowy”

Dyskusja

13.00-13.30 – przerwa

 

Moduł III

13.30 – 15.00

Przymusowa restrukturyzacja banku – kredytodawcy

Moderator – dr hab. Joanna Kruczalak Jankowska, Uniwersytet Gdański

Model przymusowej restrukturyzacji banku w polskim porządku prawnym

·       mgr Dawid Rogoziński, doktorant, Uniwersytet Gdański

Wpływ otwarcia przymusowej restrukturyzacji banku na dopuszczalność zabezpieczenia roszczenia kredytobiorcy o ustalenie nieważności umowy o kredyt

·       dr Piotr Bednarczyk, Sąd Apelacyjny w Warszawie

Zawieszenie postępowania cywilnego na podstawie art. 176 § 2 k.p.c.

·       mgr Paulina Asłanowicz, Sąd Apelacyjny w Warszawie

Dyskusja

 

Moduł IV

Upadłość banku

Moderator – dr Patryk Filipiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

15.0    – 15.45

Sytuacja prawna kredytobiorcy po ogłoszeniu upadłości banku (zabezpieczenia roszczenia o ustalenie w postaci wstrzymania płatności rat, cesja wierzytelności kredytobiorcy wobec banku w kontekście przesłanek ogłoszenia upadłości banku)

·       dr Michał Kuźnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wpływ upadłości banku na toczące się postępowania cywilne ze względu na przedmiot procesu.

·       dr hab. Andrzej Torbus, Uniwersytet Śląski

Dyskusja