Rekrutacja:

Termin: 15.06.2022 r. – 10.10.2022 r.

Limit miejsc:

Min. 40 osób – Max. 50 osób

Czas trwania:

9 miesięcy – od października do czerwca (180 godz. wykładowych)

Koszt studiów:

3800 zł (dwa semestry)

Informacje ogólne

Zakłada się, że absolwent studiów podyplomowych prawo w biznesie będzie posiadał wysokie kwalifikacje zawodowe w zakresie prawa obowiązującego jednostki gospodarcze, poparte dużą wiedzą  i umiejętnościami w zakresie  prawnych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym umiejętność:

 • rozumienia tekstów prawnych,
 • analizowania oraz oceny wzajemnych interakcji między „zewnętrznymi” (niezależnymi  od przedsiębiorcy) oraz „wewnętrznymi” (zależnymi od przedsiębiorcy) czynnikami prawnymi wpływającymi na sytuację przedsiębiorstwa,
 • analizowania oraz oceny wzajemnych interakcji między „zewnętrznymi” (niezależnymi  od przedsiębiorcy) oraz „wewnętrznymi” (zależnymi od przedsiębiorcy) czynnikami prawnymi wpływającymi na sytuację przedsiębiorstwa,
 • opracowywania i realizowania działań gospodarczych z uwzględnieniem ich wymiaru prawnego,
 • identyfikowania i oceniania kierunków ewolucji oraz zmian uregulowań prawnych w kontekście zmian zachodzących w otoczeniu ekonomicznym i  społecznym przedsiębiorstwa.
Profil uczestnika

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów studiów wyższych licencjackich i magisterskich, którzy dążą do rozszerzenia swojej wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie systemu prawnego obowiązującego przedsiębiorstwa.

Co zyskujesz?
W zakresie wiedzy:
 • ma wiedzę o obowiązującym rodzimym systemie prawa dotyczącym przedsiębiorstwa
 • ma wiedzę o sposobach odnajdowania podstawowych przepisów obowiązującego prawa,
 • ma teoretyczną wiedzę z prawa cywilnego, handlowego, karnego, finansowego, gospodarczego
 • zna istotę, prawidłowości i problemy funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • zna metody i narzędzia rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów natury prawnej funkcjonowania  przedsiębiorstwa,
 • ma wiedzę o procesach zmian struktur przedsiębiorstw oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach prawnych tych zmian
W zakresie umiejętności:
 • potrafi wykorzystać swoją wiedzę prawniczą w podejmowaniu decyzji gospodarczych
 • potrafi odnaleźć przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego przedsiębiorstwa
 • potrafi dokonać analizy wybranej instytucji obowiązującego prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, podatkowego, finansowego lub gospodarczego
 • potrafi prawidłowo interpretować podstawowe pojęcia prawnicze. Potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu poszczególnych dyscyplin będących przedmiotem studiów
 • potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną dla dokonywania analizy procesów i zjawisk natury prawnej dotyczących przedsiębiorstwa
 • potrafi wykorzystywać pozyskaną wiedzę dla wyjaśnienia przyczyn i przebiegu zmian wybranych zagadnień prawnych w przedsiębiorstwie
 • potrafi przewidzieć przebieg procesów i zjawisk gospodarczych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem standardowych metod analizy  prawnej.
Na program studiów składa się 180 godzin zajęć z następujących przedmiotów:
 • Zasady działalności przedsiębiorstw
 • Elementy prawa cywilnego
 • Spółki handlowe – tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie
 • Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze, prawo restrukturyzacyjne
 • Prawo podatkowe
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Podstawy prawa karnego gospodarczego
 • Rynek kapitałowy w Polsce
 • Prawo bankowe
 • Prawo ubezpieczeniowe
 • Prawo ochrony własności intelektualnej i konkurencji
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo ochrony środowiska
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
 • Seminarium
Organizacja nauki

Zajęcia realizowane są w formie tradycyjnej w budynku Collegium Iuridicum Novum.  Zaplanowano 11 zjazdów (sobota, niedziela) w godzinach:

– sobota – 09.00 – 19.00

– niedziela – 09.00 – 15.00

W przypadku obostrzeń covidowych możliwa zmiana na formę zdalną prowadzenia zajęć.

Kadra

Prowadzącym zajęcia są pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UAM posiadający specjalistyczną wiedzę teoretyczną oraz bogate doświadczenie praktyczne.


Rekrutacja

Warunki uczestnictwa:

O przyjęcie na Studia mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych (magisterskich,  licencjackich, inżynierskich) dowolnego kierunku

Rekrutacja odbywa się od 15 czerwca do 10 października za pośrednictwem strony https://usosirk.amu.edu.pl/  

Instrukcja dla kandydatów   

Kontakt
Kierownik Studiów

e-mail: ryszard.kaminski@amu.edu.pl

Pokój 315A Collegium Iuridicum ul. Św. Marcin 90
Telefon (61) 829-4104

Dyżur
wtorek w godz.14.00-14.45

Sekretariat

e-mail jakub.zytkiewicz@amu.edu.pl

Pokój 13 (I piętro) Budynek Dziekanatów przy Collegium Martineum, ul. T. Kościuszki 80A
Telefon (61) 829-3110

Dyżury
poniedziałek – piątek w godzinach 7.30-14.30