Protection of minors from accessing inappropriate content on the Internet: a comparison of the solutions provided by Draft Law Number UD451 and those adopted in other selected countries

14 czerwca 2024

W numerze 1 (18)/2023 czasopisma naukowego „Media i społeczeństwo” (70 pkt) ukazał się artykuł Pani Agaty Marcinkowskiej i Pana Adama Tomaszewskiego, uczestników seminarium magisterskiego prof. UAM dr. hab. Michała Urbańczyka. Publikacja pt. „Protection of minors from accessing inappropriate content on the Internet: a comparison of the solutions provided by Draft Law Number UD451 and those adopted in other selected countries” jest efektem realizacji zespołowego grantu pod kierunkiem Pani Agaty Marcinkowskiej, który został uzyskany zdobyła w konkursie ID-UB nr 076 Study@Research (Ochrona małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie – analiza rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy o nr UD451, w porównaniu z procedurami stosowanymi w innych państwach, nr id-UB:076/34/UAM/0027).

Niniejszy artykuł stanowi analizę zagadnienia ochrony małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań przewidzianych w tym zakresie w treści przedstawionego przez polskie Ministerstwo Cyfryzacji projektu ustawy o numerze UD451. Niewątpliwie, dotychczasowe skutki dokonanej w szczególności w ostatnich latach rewolucji cyfrowej stały się źródłem powstawania w społeczeństwach nowego rodzaju wyzwań i problemów. Upowszechnienie dostępu do internetu, które na początku XXI wieku umożliwiło realizację nieosiągalnych dotychczas celów, stanowić zaczęło zagrożenie na wielu płaszczyznach, zwłaszcza dla najmłodszych użytkowników niemających dostatecznie rozbudowanej świadomości na temat niebezpieczeństw płynących z nieograniczonego dostępu do internetu. Przeprowadzone dotychczas badania naukowe potwierdzają tezę, że większość treści publikowanych w internecie jest nieodpowiednia dla małoletnich i mogą one destrukcyjnie wpływać na ich rozwój. Argument ten spowodował, że stopniowo dostrzegać zaczęto potrzebę wprowadzenia konstrukcji służącej prawnej regulacji rzeczonego zagadnienia i w rezultacie stał się on głównym założeniem przedmiotowego projektu. Ze względu jednak na jego szeroką krytykę zasadne wydaje się przedstawienie zaproponowanych rozwiązań w zestawieniu z instrumentami uskutecznionymi w tym zakresie w innych wybranych państwach, co przyczynić może się z kolei do pełniejszego zrozumienia analizowanego problemu i zapewnienia realnej ochrony małoletnich.

Artykuł dostępny jest na stronach „MiS”: https://mediaispoleczenstwo.ubb.edu.pl/resources/html/article/details?id=612515