Porozumienie o współpracy między Wydziałem Prawa i Administracji UAM i Wielkopolskim Kuratorem Oświaty

8 lipca 2024

W dniu 5 lipca 2024 roku Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu prof. dr hab. Tomasz Nieborak oraz Wielkopolski Kurator Oświaty dr Igor Bykowski podpisali porozumienie o współpracy. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Mecenas Maria Janeczko-Janicka, referent prawny z Zespołu do spraw przestrzegania praw i obowiązków uczniów, mediacji i równości w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Strony porozumienia wyraziły wolę i zamiar współpracy w ramach prowadzonej działalności informacyjnej, edukacyjnej i badawczej, obejmującej analizowanie i promowanie zagadnień prawnych związanych z oświatą, w szczególności w zakresie: zwiększania świadomości prawnej uczniów, rodziców, dyrektorów, nauczycieli; współpracy przy organizowaniu wydarzeń dedykowanych podnoszeniu stanu przestrzegania prawa w szkołach; współpracy w zakresie promowania mediacji i edukowania w obszarze wykorzystywania tej metody do rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym i rówieśniczym, a także w zakresie zachęcania uczniów i nauczycieli do wdrażania mediacji w relacjach pozaszkolnych; wspierania nauczycieli akademickich WPiA w obszarze metodyki nauczania i oceniania efektów kształcenia, a ponadto opracowania ekspertyz służących ocenie i poprawie stanu przestrzegania przepisów prawa w szkołach i placówkach.

Planowane działania będą skierowane do dyrektorów, nauczycieli, uczniów wielkopolskich szkół, studentów, nauczycieli akademickim WPiA UAM oraz pracowników Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Zawarcie Porozumienia jest początkiem długofalowej i owocnej współpracy na rzecz wielkopolskiej oświaty oraz wpisuje się w strategię WPiA UAM jako podmiotu aktywnego w sferze społecznej miasta i regionu.